Tiras Boutique

תקנון אתר

תקנון אתר אינטרנט תירס

_" כתובת האתר "_____________/

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ________ של תירס בוטיק פירות וירקות  בעל הזכויות במותג ובשם "תירס בוטיק פירות וירקות" (להלן: "האתר"), המפעיל של האתר ו/או בעל הזכויות באתר ושמשרדו הרשום ממוקם במרכז פיאנו, עיר ימים, נתניה (להלן: "העסק") מאשר לאורחיו וללקוחותיו גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"):

 1. כללי
 1. הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר  באתר, השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון ו/או באתר שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).
 1. האתר הינו אתר לממכר טובין מסוג פירות, ירקות ו/או פריטים נוספים המופיעים באתר. 
 1. אנא הקפד לקרוא בעיון וכן להתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין תירס בוטיק פירות וירקות , לכל דבר ועניין.
 1. תירס בוטיק פירות וירקות שומרת לעצמה את הזכויות לתקן, להוסיף או לשנות את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש באתר, מעת לעת.
 1. לצורך תקנון זה, "משתמש" – הינו כל אדם, או תאגיד, על פי החוק הישראלי, העושה שימוש כלשהו באתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
 1. הוא כשיר עפ"י דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; 
 2. הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל; 
 3. הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף; 
 4. הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט.
 1. במידה והינך מתחת לגיל 18 או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס/ההורים – הינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. 
 1. חיוב ו/או רכישה ו/או שימוש בכרטיס אשראי, מהווה הסכמה כי מבצע הפעולה יידע את הוריו/האפוטרופוסים שלו;

לא תשמע ע"י מבצע הרכישה ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בשל כך. 

על הורי/האפוטרופסים של הקטין חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה. 

 1. לפרטים ובירורים באשר לפריטים המשווקים באתר ו/או לאספקתם ו/או לכל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תקנון זה, ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של המפעילה באמצעות דוא"ל vipdidi@017.net.il  או בטלפון: 050-7777783  בימים א' – ה', בין השעות: 09:00-20:00 (שעון ישראל).
 1. תנאי שימוש באתר:
 1. תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים דרכו.
 1. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 1. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. לא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד תירס בוטיק פירות וירקות, הנוגדות את הוראות תקנון זה, לרבות, אך לא רק, אי ידיעת החוק.
 1. ככל אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.
 1. נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין תירס בוטיק פירות וירקות לכל דבר ועניין.
 1. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
 1. תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת; תירס בוטיק פירות וירקות  שומר על זכותו לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.
 1. המידע המצוי במרשמי האתר ו/או בעסק תירס בוטיק פירות וירקות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות  ו/או הפרסומים שבוצעו דרך האתר.
 1. בכל מקום בו מצוין תירס בוטיק פירות וירקות בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמו.
 1. תירס בוטיק פירות וירקות  עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי העסק לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות באתר  דרך פרטי הקשר המצוינים להלן בסעיף ‎ 9 לתקנון.

 1. אופן השימוש באתר

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או כל שימוש אחר (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים, לעיל ולהלן: 

 1. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לתירס בוטיק פירות וירקות  ובין אם לצד ג'.
 1. לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי.
 1.  תירס בוטיק פירות וירקות  יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.
 1. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
 1. השירותים המוצעים באתר
 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר / שירות לבין התמונה.
 1. תירס בוטיק פירות וירקות  רשאית לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר כולל מע"מ פרט למוצרים שאינם חייבים במע"מ ע"פ דין. המחיר הסופי למוצר הנבחר באתר הינו מועד ביצוע ההזמנה בפועל ע"י תירס בוטיק פירות וירקות ולפיכך ייתכנו שינויים סבירים במחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת ההזמנה באתר לעת ביצוע ההזמנה ע"י תירס בוטיק פירות וירקות בחנות. 
 1. תירס בוטיק פירות וירקות רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1.  תירס בוטיק פירות וירקות רשאית להפסיק כל הטבה ו/או מבצע ו/או הנחה כאמור לעיל, באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
 1. תירס בוטיק פירות וירקות יהיה רשאי להפסיק בכל עת או לשנות את מגוון המוצרים המוצגים באתר. 
 1. המוצרים המוצגים באתר תירס בוטיק פירות וירקות מופיעים חלקם לפי יחידה וחלקם לפי משקל. 
 1. באתר תירס בוטיק פירות וירקות ישנם מוצרים הנמכרים לפי משקל ולא לפי יחידה; ככל ונבחר ע"י הלקוח מוצר זה, תירס בוטיק פירות וירקות יעשו השתדלות לספק את הפריט בהתאם למשקל אשר התבקש ע"י הלקוח, אך יתכן ותהיה סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שסופק בפועל וזאת מבלי שלמזמין תהיה כל טענה כלפי תירס בוטיק פירות וירקות או מי מטעמה.
 1. מחיר סופי של הפריט יחושב לפי המשקל בעת הכנת ההזמנה ולא בעת ביצוע ההזמנה באתר. 
 1. הרשמה באמצעות האתר ואופן ביצוע הרכישה
 1. מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. 
 1. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק, כפי הנדרש באתרינו זה.
 1. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. תירס בוטיק פירות וירקות לא לוקח אחריות על פרטים שגויים שהוזנו, לרבות מצגי שווא ו/או מצגים מטעים.
 1. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. תירס בוטיק פירות וירקות  שומר על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים ו/או לא מדויקים.
 1. הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג: תשלובת ישראכרט, אמריקן אקספרס, מאסטר כארד וויזה בלבד,  ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
 1. השלמת הליך הרשמה או עסקה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות הודעה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח לאחר ביצוע הליך ההרשמה או העסקה.
 1. במידה והעסקה לא תאושר ע"י חברת האשראי, ניתן יהיה לפנות לשירות הלקוחות של תירס בוטיק פירות וירקות באמצעות טלפונית ולהסדיר את פרטי ההזמנה, ככל והמשתמש לא יפעל בהתאם לסעיף זה, ההזמנה תבוטל.
 1. הפריטים יסופקו לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש ובגבולות מדינת ישראל בלבד. 
 1. המזמין ישא בדמי משלוח עבור שירות המשלוחים בתוספת לסכום ההזמנה, תירס בוטיק פירות וירקות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן מדיניות השליחויות לרבות מועדי משלוח, זמנים, אזורי משלוח.

למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח בכדי לאשר שההרשמה או העסקה בוצעה ו/או שהשירות יינתן בסופו.

 1. שינוי וביטול עסקה או החזרת מוצר מטעם הלקוח
 1. הלקוח רשאי לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק"). זולת כאשר מדובר בטובין פסידים כגון פירות וירקות אשר בכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול. 
 1.  ביטול או שינוי הזמנה יבוצע תוך שעה אחת (1 שעה) מביצוע ההזמנה באתר וככל שההזמנה לא סופקה ללקוח וזאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של תירס בוטיק פירות וירקות על ביטול/ שינוי ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף ‎9 להלן בתקנון זה.
 1. זה המקום לציין כי לא ניתן להחזיר מוצר שתוקפו חלף זולת אם מועדו חלף טרם הגעתו ללקוח. 
 1. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי סכום התשלום ששולם בפועל.
 1. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים / שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.
 1. החלפת מוצרים במוצרים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע ע"י תירס בוטיק פירות וירקות  ובכפוף להצגת חשבונית בגין ביצוע העסקה, ובהתאם למועדים שלעיל.
 1. ביטול/החלפת המוצר הינו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 1. ככל וברצון הלקוח לבצע לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים, יהיה עליו לשלם את המחיר לאחר הוספת המוצרים ולא את המחיר של מועד ההזמנה הראשונה. 
 1. ביטול עסקה ע"י תירס בוטיק פירות וירקות 

תירס בוטיק פירות וירקות יהיה רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 1. אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר/שירות ובין אם בתיאור ומפרט המוצר/שירות.
 1. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר/שירות ו/או תיאור המוצר/שירות.
 1. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של תירס בוטיק פירות וירקות .
 1. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
 1. אם נגמר השירות ו/או אין מקום פנוי בהרשמה מסוימת לאחר או לפני הליך הרישום.
 1. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתו של תירס בוטיק פירות וירקות  שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים
 1. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לתירס בוטיק פירות וירקות  ו/או לצדדים שלישים אחרים.
 1. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של  תירס בוטיק פירות וירקות  לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם  תירס בוטיק פירות וירקות  התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
 1. כל זכויות הקניין הרוחני , מכל מין וסוג שהוא – לרבות, אך לא רק: בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם תירס בוטיק פירות וירקות , המדגמים, זכויות תירס בוטיק פירות וירקות  יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר – הם רכושו הבלעדי של תירס בוטיק פירות וירקות  השימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.
 1. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים  באשר להפעלת האתר ופעילותו או לכל פניה שהיא פרט לביצוע הזמנה, ניתן לפנות אל תירס בוטיק פירות וירקות  בפרטים הבאים:

טלפון ו- WHATSAPP: 050-7777783. 

דוא"ל ((E-MAIL :  vipdidi@017.net.il  (נא לציין מס' טלפון בעת משלוח דוא"ל).

באתר (צרו קשר)____________________________

 1. אבטחת מידע
 1. תירס בוטיק פירות וירקות  נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
 1. תירס בוטיק פירות וירקות  אינה שומרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה, ללא אישור המשתמש; 
 1. תירס בוטיק פירות וירקות  נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
 1. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן  TLS/SSL ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי  תירס בוטיק פירות וירקות  במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, תירס בוטיק פירות וירקות  לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 1. תירס בוטיק פירות וירקות  מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע העסקה או ההרשמה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 1. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע אחת מאלה: 
 1. שינוי כלשהו באתר;
 2. העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:"Peep-Link", "Robot" "PageScrape"  "Spider", "Cookies" או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה;
 3. לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם;
 4. לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של תירס בוטיק פירות וירקות , לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי  תירס בוטיק פירות וירקות  תהיה רשאי למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.
 1. מדיניות הגנת פרטיות באתר
 1. פרטיות משתמשי האתר חשובה לתירס בוטיק פירות וירקות  כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר, האתר מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
 1. ייתכן כי תירס בוטיק פירות וירקות  ימסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם תירס בוטיק פירות וירקות  יסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר.
 1. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
 1. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר המוצרים הנמכרים ביותר וכו' אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר. 
 1. בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר לתירס בוטיק פירות וירקות תחת הלשונית "צור קשר" באתר או בפרטים המצוינים בסעיף ‎9 לעיל בתקנון זה, ותירס בוטיק פירות וירקות ישתדל לפעול בהתאם לבקשה.
 1. המותג תירס בוטיק פירות וירקות  מתחייב להגן על פרטיות הלקוח. המידע האישי שלך (כל דבר שייחודי ללקוח כגוון שמך, כתובת המגורים/המשלוח/הדואר, מידע כרטיסי האשראי, מספר טלפון וגיל) לא יהיה במאגרי המידע אלא אם תספק לנו אותו מרצונך. 
 1. אנו מגנים על מידע של חברי המועדון עם סיסמא שאתם בוחרים. 
 1. עם ביצוע הרשמה לאתר והסכמת המשתמש, תירס בוטיק פירות וירקות רשאית לפנות למשתמש באמצעות דיוור ישיר (הודעת SMS, פרסומות, מסרונים באמצעות דואר אלקטרוני וכיו"ב), וזאת כל עוד לא התקבלה פניה אחרת מהמשתמש. 
 1. תירס בוטיק פירות וירקות לא יעביר מידע לצדדים שלישיים אלא במקרים הבאים:
 1. במידה והתבצעה רכישת מוצרים/שירותים מצדדים שלישים- יועבר המידע הדורש לביצוע העסקה.​
 2. במידה ויש מחלוקת משפטית בינך לבין החברה- יועבר המידע לבית המשפט.
 3. במידה ויתקבל צו משפטי למסור את המידע האישי שלך.
 4. במידה ותימכר ו/או תועבר פעילות האתר לגורם אחר כלשהו.
 1. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
 2. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
 3. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 4. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 5. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 6. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
 1. COOKIES
 1. Cookies הינה טכנולוגיה אשר אוספת מידע כגון אופן גלישה באתר, זמן שיהיה באתר שעות חיבור וכיו"ב, בנוסף השימוש הינו לצורך מניעת הונאות ושימוש בלתי רצוי בפרטי לקוחותינו על ידי צד ג'. 
 2. תירס בוטיק פירות וירקות משתמשת בטכונלגיית cookies וסוגיהן על מנת לנתח ולמקד את נתוני הלקוחות המבקרים באתר. 
 3. תירס בוטיק פירות וירקות רשאית להסכים לצדדים שלישים להציג פרסומים באתר אשר עשויים להשתמש בטכנולגיית cookies.
 4. זה המקום לציין כי תירס בוטיק פירות וירקות אינה אחראית ואין לה כל שליטה על האמור באתרים אלה. 
 5. כמו כן למשתמש קיימת האפשרות לשנות את הגדרת הדפדפן שלו על מנת לסרב   ל-COOKIES. במידה והמשתמש בוחר לסרב, יש לקחת בחשבון כי יתכן ולא יוכל לבצע פעולות ו/או שימוש בחלק מסלי האתר. 
 1. תנאים כלליים
 1. האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמו שהם (As Is).
 1. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לתירס בוטיק פירות וירקות . 
 1. למען הסר ספק, תירס בוטיק פירות וירקות  לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. תירס בוטיק פירות וירקות  רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 1. תירס בוטיק פירות וירקות  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.
 1. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי על השימוש ו/או על תחזוקתו כפי הנדרש משימושו ו/או תחזוקתו של המוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
 1. תירס בוטיק פירות וירקות  שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 1. המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). על המשתמש רשאי לבצע עסקאות חוקיות, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים, ביצוע הזמנות סרק, ורכישות שמטרת הביצוע שלהן הינה לשם מרמה.
 1. תירס בוטיק פירות וירקות אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או מוצרים המופיעים באתר; ככל וקיים חוסר של מוצר מסוים המופיע באתר תירס בוטיק פירות וירקות יצור קשר עם המזמין ויוודא עמו האם ירצה מוצר חלופי או יעדיף בביטול הפריט המבוקש. 
 1. מדיניות החלפות והחזרות פריטים:
 1. כל המחירים באתר הישראלי מוצגים בשקלים חדשים.
 1. כל המחירים ומחירי מבצע אינם סופיים כאמור בסעיף 4.2 לעיל. 
 1. החלפת ו/או החזרת מוצר ו/או ביטול עסקה, תעשה בהתאם להוראות הבאות:
  1. כאמור ביטול העסקה או החלפת/החזרת המוצר יהיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א– 1981 ובתנאי שהצרכן יחזירם לכתובת תירס בוטיק פירות וירקות, הטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; 
 1. החזרת הטובין באריזה המקורית ומשקלה בהתאם לחשבונית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם.
 1. ההשבה הינה כנגד צירוף חשבונית ובתנאי שהמוצר אינו פגום ולא נעשה בו שימוש.
 1. החזרת הפריט הינו בכפוף לכך שתווית המחיר ו/או האריזה על הטובין, אם ישנה, ולא הוסרה;
 1. החזרת/החלפת פריט הינה בתוך 3 שעות מקבלת הפריטים (במשלוח) ותוך שעה מביצוע הרכישה בחנות;
 1. בעת קבלת המשלוח יש לוודא כי כל הפריטים הגיעו לשביעות רצון הלקוח. ככל וקיימת אי התאמה בין הזמנת המוצר לבין המוצר שסופק יש ליצור קשר באופן מידיי עם תירס בוטיק פירות וירקות. 
 1. ביטול עסקה הינה תוך שעה מסיום ביצוע ההזמנה באתר באמצעות שיחה טלפונית לתירס בוטיק פירות וירקות ובתנאי שהמשלוח טרם יצא לביתו של המזמין. 
 1. אופן החזרת התמורה:
 1. החזרת התמורה, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ותיעשה באופן אופן שנעשה בו התשלום; 
 1. היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; 
 1. היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; 
 1. היה התשלום בכרטיס אשראי, תירס בוטיק פירות וירקות  תבטל את החיוב ואם זוכה חשבונה של תירס בוטיק פירות וירקות , תשיב תירס בוטיק פירות וירקות  לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או תודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מ- תירס בוטיק פירות וירקות  בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, תשיב תירס בוטיק פירות וירקות  לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.
 1. דמי ביטול
 1. ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, תירס בוטיק פירות וירקות  רשאית לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם.
 1. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי ותירס בוטיק פירות וירקות  הוכיחה לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, תירס בוטיק פירות וירקות  רשאית לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנה.
 1. מוצרים פגומים:
 1. במידה וקיים פגם תעשייתי במוצר שסופק, ניתן לפנות לתירס בוטיק וירקות תוך 3 שעות ממועד קבלת המוצר ותירס בוטיק פירות וירקות  ,תדאג להחלפת המוצר או לחלופין להחזר כספי. 
 1. החזר כספי מלא יינתן עקב פגם או אי התאמה בכפוף לתקנון.
 1. על אחראיות הלקוח להחזיר את ההזמנה או את הפריט שרצוי להחליף/להחזיר.
 1. אנו מתחייבים לטפל בהזמנה תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלתו הפנייה. 
 1. כל מוצר חוזר מחויב להישאר עם מדבקות ואריזה מקורית.
 1. הזמנות ומשלוחים: 
 1. בעת ביצוע ההזמנה קיימת אפשרות בחירה בין משלוח לבין איסוף עצמי. 

שירות המשלוחים:

 1. לתירס בוטיק פירות וירקות קיים מערך שליחויות בכל ימות השבוע למעט ימי שבת חג ושבתון. 
 2. יש לתאם את הגעת המשלוח בעת ביצוע ההזמנה בהתאם לנוחיות המזמין וזמני המשלוחים המופיעים באתר.
 1. זמני קבלת המשלוחים: 
 1.  משלוחים בימי חול: הזמנות שיבוצעו באתר בימי א'-ה וביום עסקים רגיל עד שעה 19:00 בערב, יסופקו באותו יום עסקים, ככל והמזמין יבצע את ההזמנה לאחר השעה 19:00 בערב, ההזמנה תישלח אליו ביום העסקים שלמחרת. 
 1.  משלוחים בערבי חג וימי שישי: בערבי חג וימי שישי ניתן לבצע הזמנה באתר האינטרנט עד השעה 10:00 בבוקר וההזמנה תסופק באותו היום, ככל וההזמנה תבוצע לאחר השעה 10:00, ההזמנה תשלח ביום העסקים שלמחרת. 

איסוף עצמי 

 1. איסוף עצמי מהחנות: 

עם ביצוע הזמנה באתר ובחירת לשונית "איסוף עצמי" נציג מטעם תירס בוטיק פירות יצור עם המזמין קשר לתיאום שעת איסוף ההזמנה מהחנות. 

 1. קיימת אפשרות שהמשלוח יתעכב  עקב כוח עליון תנאי מזג אוויר שביתה או השבתה או בעיות בשילוח. במקרה זה, תירס בוטיק פירות וירקות תודיע ללקוח אך אינה אחראית על עיכוב זה.
 1. מוסכם בין הצדדים כי התקופות והמועדים האמורים לעיל,  ניתנים להארכה ו/או דחיה ע"י תירס בוטיק פירות וירקות  מפאת הוראות כל חוק כל חוק, תקנה, כוח עליון, צו במצב מלחמה או גיוס כללי, שביתות, השבתות, מחסור בחומרי גלם או כל גורם אחר של תירס בוטיק פירות וירקות  אין שליטה עליו, או לא יכלה לחזותו מראש ושעל אף מאמציה הסבירים של תירס בוטיק פירות וירקות  לא תהיה אפשרות סבירה לספק את המוצר ללקוח (להלן: "תקופת העיכוב").
 2. בנסיבות הנקוות בסעיף 16.7 לעיל, ידחה מועד אספקת המוצר למשך אותה תקופה בה נמשך העיכוב, בתוספת זמן סביר הדרוש להתארגנות תירס בוטיק פירות וירקות , מבלי שהדבר יהווה הפרה של התחייבות תירס בוטיק פירות וירקות  כלפי הלקוח.
 3. במידה והלקוח לא עונה או לא נוכח בשעה בו השליח מגיע, השליח ישאיר את ההזמנה בכתובת הצרכן, ויודיע על כך למזמין באמצעות הודעה SMS . 
 1. דמי המשלוח יתווספו למחיר ההזמנה הסופית.
 2. תירס בוטיק פירות וירקות שומרת לעצמה את האפשרות לשנות את מחירי המשלוחים בהתאם לאזורי החלוקה. 
 1. ברירת דין ובוררות
 1. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. 
 1. כל סכסוך או חילוקי דעות בקשר עם תקנון זה ו/או ביצועו ו/או פירושו ו/או תחולתו ו/או תוקפו ו/או יימסרו באופן בלעדי וסופי, לבית המשפט המוסמך באזור נתניה בלבד.
 1. תירס בוטיק פירות וירקות עושה מאמצים על מנת לספק לצרכנייה את המוצרים הטריים והטובים ביותר, ככל וקימת בעיה ו/או פניה נשמח לעמוד לשירותכם באמצעות לשונית פניות באתר שלנו: _______________ או במספר טלפון 050-7777783.